Statinio ekspertizė

Esame valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro (SPSC) atestuota statinio (bendrosios) ir statinio dalies (konstrukcijų) ekspertizės įmonė, atliekame statinio konstrukcijų techninės būklės vertinimus, tyrimus ir ekspertizes, nustatome statinio atitikimą esminiams statinių reikalavimams.

Statinio ekspertizė

Esame valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro (SPSC) atestuota statinio (bendrosios) ir statinio dalies (konstrukcijų) ekspertizės įmonė, atliekame statinio konstrukcijų techninės būklės vertinimus, tyrimus ir ekspertizes, nustatome statinio atitikimą esminiams statinių reikalavimams.

Kada atliekama statinio ekspertizė?

Nustatome konstrukcijose atsiradusių deformacijų priežastis, įvertiname esamas ir prognozuojamas pasekmes, pateikiame išvadas ir rekomendacijas:

Atliekame ekspertizes, reikalingas statinio projektavimo stadijoje – pavyzdžiui, atliekame statybinius tyrimus ir bandymus dėl statybinių konstrukcijų laikomosios galios ir pateikiame rekomendacijas projekto rengimui.

Atliekame statinio bendrosios ekspertizės aktą statybos užbaigimo komisijai, įrodantį statinio (jo dalies) atitiktį esminiams statinių reikalavimams – tokia ekspertizė gali būti pateikiama kaip alternatyva prarastam statybos darbų žurnalui ir kitiems privalomiems statybos užbaigimui dokumentams.

Statinio ekspertizė taip pat vykdoma siekiant nustatyti savavališkos statybos sąnaudų vertę, išsiaiškinti lėšų poreikį statinio atstatymo ir remonto darbams ir įvairiais kitais klausimais.

Kas gali užsakyti statinio (jo dalies) ekspertizę?

Statinio ekspertizė gali būti atliekama statytojo ar statinio naudotojo pageidavimu, taip pat viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą arba statinių naudojimo priežiūrą, iniciatyva.

Jei ekspertizę užsako statytojas ar statinio naudotojas, jis parengia ekspertizės užduotį ir pateikia rangovui ją kartu su ekspertizei atlikti reikalingais duomenimis ir dokumentais.

Ekspertizę inicijavus viešojo administravimo subjektui, jis parengia užduotį statinio ekspertizei, kurią perduoda statytojui ar statinio naudotojui. Su šia užduotimi kreipiamasi į statinio ekspertizės reikalingos srities rangovą.

 

Projektavimas

Mūsų įmonėje dirba atestuoti statinio projekto vadovai ir statinio projekto dalies (konstrukcijų) vadovai. Rengiame statinio konstrukcijų dalies techninius ir techninius darbo projektus.

Projektavimas

Mūsų įmonėje dirba atestuoti statinio projekto vadovai ir statinio projekto dalies (konstrukcijų) vadovai. Rengiame statinio konstrukcijų dalies techninius ir techninius darbo projektus.

Deklaracijų ir pažymų tvirtinimas

Atliekame deklaracijos apie statybos užbaigimą ir pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių tvirtinimo paslaugas. Esame Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcijos) paskelbtame ekspertizės įmonių, teikiančių deklaracijų apie statybos užbaigimą ir pažymų apie nebaigtą statybą tvirtinimo paslaugas, sąraše.

Paslaugų užsakymas

Užpildykite elektroninę paslaugų užsakymo formą ir mes pateiksime Jums pasiūlymą.