Privatumo politika

UAB „Baltų būstas“ klientų duomenų privatumo politika

2018 m. gruodžio 21 d.

 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 

Asmens duomenų subjektas įmonėje yra klientas – fizinis asmuo arba su klientu susijęs asmuo (kliento atstovas, įgaliotas asmuo, sutuoktinis, partneris ir pan.).

 

Asmens duomenų valdytojas – UAB „Baltų būstas“, įmonės kodas 300822550, buveinės adresas Kretingos Plento g. 15, LT-96105 Gargždai, Klaipėdos r. sav. (toliau – Įmonė).

 

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma ar gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta naudojantis tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

 

Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas, teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir/ar aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

 

Įmonė tvarko duomenų subjekto asmens duomenis (dažniausiai, bet tuo neapsiribodama, vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, asmeninį telefono numerį, el. pašto adresą), gautus iš kliento, ketinančio naudotis ar besinaudojančio Įmonės paslaugomis. Duomenų subjektui nesutikus pateikti savo asmens duomenų, Įmonės paslaugos jam gali būti neteikiamos.

 

Įmonėje asmens duomenų tvarkymo pagrindas gali būti su duomenų subjektu sudarytos sutarties vykdymas, duomenų subjekto sutikimas tvarkyti jo asmens duomenis, taip pat įstatymuose nustatytų Įmonei taikomų pareigų vykdymas. Įmonė taip pat gali tvarkyti asmens duomenis, vadovaudamasi teisėto intereso koncepcija, įgyvendinusi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytus reikalavimus.

 

Įmonė duomenų subjekto duomenis tvarko šiais tikslais (įskaitant, bet nepasiribojant atvejais kai gaunamas atskiras duomenų subjekto sutikimas dėl duomenų tvarkymo):

 • Įmonės paslaugoms teikti ir kitai veiklai vykdyti kaip tai numatyta Įmonės veiklai taikomuose teisės aktuose.
 • Duomenų subjektui informuoti apie jo paslaugų sutartis.
 • Duomenų subjektui informuoti apie Įmonės paslaugas.
 • Informacijai iš duomenų subjekto Įmonės paslaugoms gauti.
 • Įmonės sutarčių sudarymo ir vykdymo bei Įmonės teikiamų paslaugų kokybei vertinti, teirautis nuomonės apie teikiamas paslaugas, jų kokybę ir rinkos tyrimams atlikti.
 • Kitais teisėtais tikslais kaip nurodyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Įmonę:

 • Kad Įmonė, nustačiusi duomenų subjekto asmens tapatybę, supažindintų duomenų subjektą su tvarkomais jo asmens duomenimis, informuotų, kokie jo asmens duomenys, iš kokių šaltinių gauti, kokiu tikslu ir kaip tvarkomi, kam teikiami.
 • Kad Įmonė ištaisytų neteisingus, neišsamius, netikslius duomenų subjekto asmens duomenis ir/ar sustabdytų tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
 • Kad Įmonė sunaikintų neteisėtai sukauptus duomenų subjekto asmens duomenis arba sustabdytų, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad:

 • Būtų tvarkomi jo asmens duomenys, ir įsipareigoja savo teisiškai pagrįstą nesutikimą pateikti Įmonei raštu arba būdu, kuriuo galima atpažinti duomenų subjekto tapatybę, jei šis nuspręstų, kad Įmonė duomenų subjekto duomenis tvarko neteisėtai.
 • Būtų tvarkomi jo asmens duomenys netiesioginės rinkodaros tikslais, ir turi teisę nenurodyti tokio nesutikimo motyvų.

Įmonė įsipareigoja:

 • Taikyti ir siekti, kad ir kiti asmenys, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys, taikytų tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas Įmonės gautiems asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar nuo bet kokio kitokio neteisėto tvarkymo.
 • Užtikrinti, kad asmens duomenys būtų saugomi visą sutarties galiojimo laiką ir įstatymuose nustatytą laiką pasibaigus sutarties galiojimo terminui.