Statybos techniname reglamente (STR) 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ nurodoma, kad avarinis statinys – statinys, kurio būklė neatitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatyto esminio statinio reikalavimo – mechaninio atsparumo ir pastovumo, todėl toliau naudoti jį nesaugu.

„Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ yra vienas iš 7 esminių statinio reikalavimų, kurie numatyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 305/2011.

„Mechaninio atsparumas ir pastovumo“ reikalavimo esmė – apkrovos, veikiančios statinius statybos ir naudojimo metu, turi nesukelti:

a) viso statinio arba jo dalies griūties;

b) didelių deformacijų, viršijančių leistinas ribas;

c) žalos kitoms statinio dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai dėl didelių apkrovas laikančios konstrukcijos deformacijų;

d) žalos, atsiradusios per įvykį, kuri būtų neproporcinga ją sukėlusiai pirminei priežasčiai.

Statinio (jo dalies) atitikimas esminiams statinių reikalavimams nustatomas statinio ekspertizės metu. Todėl faktą, kad statinys neatitinka esminio reikalavimo „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ ir yra avarinės būklės, užfiksuoja statinio ekspertizės įmonė.

Kilus įtarimui, kad statinys neatitinka esminių statinio reikalavimų ar yra avarinės būklės, statinio ekspertizę užsako statinio savininkas arba naudotojas.

Statybos techniname reglamente (STR) 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, 1 priede, pateikiama lentelė su galimos avarinės būklės požymių aprašymu. Statinio naudotojas, nustatęs, kad jo naudojamas statinys atitinka šiuos požymius, privalo užsakyti statinio ekspertizę.

Statybos techniniai reglamentai įpareigoja statinio naudotoją, užsakiusį statinio ekspertizę, kai statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo esančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, atsižvelgiant į grėsmės pobūdį, nedelsiant imtis priemonių žmonėms apsaugoti (apriboti priėjimą ir privažiavimą, sustabdyti ar apriboti statinio naudojimą ir kt.), iki kol bus atlikta statinio ekspertizė ir statinio naudotojui bus pateiktas statinio ekspertizės aktas su išvada.

Ištyrus ir įvertinus situaciją, ekspertizės akto išvadose pateikiamos rekomendacijos dėl avarinės būklės (jos požymių) pašalinimo arba statinio griovimo.