Statinio ekspertizė statybos užbaigimo procedūroms atliekama dviem skirtingais atvejais:

1. Kai būtina surašyti statybos užbaigimo aktą, statinio ekspertizė gali būti teikiama statybos užbaigimo komisijai kaip alternatyva prarastiems privalomiesiems statybos dokumentams. (Pagrindas – STR 1.05.01:2017 10 priedo 15 punktas). Pasirašydamas išvadą, ekspertizės rangovas perima kai kurias kitiems statybos dalyviams tenkančias atsakomybes.

2. Statytojui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą. Jei atlikta ekspertizė, deklaracijos papildomai tvirtinti nereikia – statybos užbaigimo procedūroje VTPSI specialistai tokiu atveju nebedalyvauja. (Pagrindas – Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 2 ir 3 punktai).

Kada statinio statyba baigiama surašant statybos užbaigimo aktą, o kada – deklaraciją, apibrėžia statybos įstatymo 28 straipsnis.

1. Statinio ekspertizė kaip alternatyva privalomiesiems statybos dokumentams

Statybos užbaigimo aktą surašo statybos užbaigimo komisija. Ruošiant pastatą priduoti komisijai, statinio ekspertizė gali būti teikiama kaip alternatyva šiems dokumentams:

– statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;

– statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos;

– užpildyti statybos darbų žurnalai (išskyrus statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktus);

– panaudotų statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos.

Atliekant statinio ekspertizę patikrinama, ar pastatytas statinys atitinka projekto esminius sprendinius ir esminius statinio reikalavimus (išsamiau žirėti STR 1.04.04:2017 95 punkte).

Jeigu ekspertizės išvada yra teigiama ir nustatoma, kad esminiai projekto sprendiniai nepakeisti bei naujo statybą leidžiančio dokumento gauti nereikėjo – ekspertizė gali būti teikiama statybos užbaigimo komisijai.

2. Statinio ekspertizė surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą

Statytojas gali kreiptis į ekspertizės rangovą siekdamas atlikti ypatingųjų ir neypatingųjų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų, krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomų neypatingųjų statinių, taip pat statinių pagal STR 1.05.01:2017 11 priede pateikiamą sąrašą (pvz. garąžų, sandėliavimo, administracinės, prekybos, paslaugų, matinimo, sporto ir kt. statinius), statybos užbaigimo procedūras, taip pat statinių kapitalinio remonto užbaigimo procedūras.

Atliekant statinio ekspertizę patikrinama, ar statytojas sklypą, kuriame yra pastatas, valdo nuosavybes teise, ar pastatytas statinys atitinka projekto esminius sprendinius ir esminius statinio reikalavimus (išsamiau žirėti STR 1.04.04:2017 94 punkte).

Jeigu ekspertizės išvada yra teigiama ir nustatoma, kad esminiai projekto sprendiniai nepakeisti bei naujo statybą leidžiančio dokumento gauti nereikėjo – ekspertizė kartu su statybos užbaigimo deklaracija gali būti įkeliama į informacinę sistemą „Infostatyba”. Tokiu atveju deklaracija patvirtinama automatiškai, iš karto. Statytojas patvirtintą deklaraciją teikia į Registrų centrą ir užregistruoją baigtos statybos pastatą.