Teismo statybinės techninės ekspertizės

Atliekame teismo statybos technines ekspertizes. Teismo ekspertas, prisiekęs, prieš įrašant jį į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą, įsteigė juridinį asmenį – teismo eksperto įmonę UAB „Baltų būstas“. Įmonėje dirba atestuoti statinio ekspertizės vadovai, statinio dalių ekspertizės vadovai ir statinio projekto dalių ekspertizės vadovai, įskaitant ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Teismo statybos techninių ekspertizių metu, priklausomai nuo jų pobūdžio ir užduotų klausimų, nustatome atliktų statybos darbų defektus ir jų kiekius, defektų šalinimo kainas, patalpų apliejimo šaltinius, atliekame statybos techninės dokumentacijos analizę ir pan. Teismo ekspertas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Baudžiamojo proceso kodeksu, Civilinio proceso kodeksu, Administracinių bylų teisenos įstatymu, Teismo ekspertizės įstatymu, Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, teismo ekspertizių nuostatais ir kitais teisės aktais.

Kada ir kaip užsakyti teismo ekspertizę?

Teismo ekspertizės atlikimą skiria teismas nutartimi, kai bylos Šalys nesutaria ir būtinos specialios (šiuo atveju – statybos techninės) žinios. Prašyti atlikti teismo statybos techninę ekspertizę gali bet kuri bylos Šalis.

Kiekvienas dalyvaujantis byloje asmuo turi teisę pateikti teismui klausimus, kuriais pageidauja gauti eksperto išvadą. Klausimus, kuriais reikalaujama eksperto išvados, galutinai nustato teismas nutartimi. Taip pat bylos Šalys siūlo teismo ekspertų kandidatūras iš LR teismo ekspertų sąrašo pagal LR Teisingumo ministerijos tinklalapį (nuoroda čia).

Kaip susisiekti su teismo ekspertu?

Susisiekti galite užpildę šią formą, elektroniniu paštu info@baltubustas.lt, arba skambindami teismo ekspertui numeriu +370 698 26391.

Išdėstykite galimos teismo ekspertizės pagrindą ir atsiųskite mums pagrindinius duomenis, kad teismo ekspertas suprastų ekspertizės esmę (pavyzdžiui, ieškinio ir atsiliepimo į ieškinį kopijas, NT kadastro ir registro dokumentų bylos atskirus lapus, foto nuotraukas ir pan.), ir galimus klausimus teismo ekspertui.

Teismo ekspertas gali:

– pakoreguoti klausimus pagal LR Statybos įstatymą ir savo kompetenciją;

– parašyti sutikimą atlikti teismo ekspertizę, atsakant į užduotus klausimus. Sutikime įrašomą teismo ekspertizės kaina ir atlikimo terminai, pridedami teismo eksperto ir jo pagalbininkų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.

– nuvykti ir apžiūrėti ginčo objektą (tik pakartotinės teismo ekspertizės atveju).

Šalis, kuri pateikė prašymą atlikti teismo ekspertizę ar iškviesti į teismą teismo ekspertą, iš anksto sumoka užstatą teismo ekspertizės atlikimo ar teismo eksperto atvykimo į teismo posėdį išlaidoms padengti. Jeigu šio CPK ar kitų įstatymų numatytais atvejais teismas savo iniciatyva iškviečia ekspertą ar paskiria ekspertizę, šių veiksmų atlikimo išlaidos sumokamos iš valstybės biudžeto. Jeigu nurodytus prašymus pareiškia abi šalys, tai užstatą sumoka abi šalys lygiomis dalimis. Užstatas sumokamas į teismo specialiąją sąskaitą.

Teismo ekspertizės atlikimas

Atlikdamas teismo ekspertizę, ekspertas yra nepriklausomas. Savo išvadas jis teikia remdamasis tik specialiomis žiniomis ir atliktų tyrimų rezultatais. Teismo ekspertas gali pasitelkti kitų statinio dalių ekspertizės ar statinio projekto dalių ekspertizės vadovus, tačiau tai nesumažina jo atsakomybės už ekspertizės kokybę.

Teismo ekspertas pagal kompetenciją atlieka teismo ekspertizę, garantuoja išsamų ir nešališką visų pateiktų duomenų ištyrimą.

Teismo ekspertas savarankiškai pasirinka atliekamų tyrimų būdus.

Teismo ekspertizei reikalingą medžiagą pateikia ją paskyręs teismas ar teisėjas arba jų įpareigoti pareigūnai ar atstovai. Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys teismo ekspertizės įstaigų reikalavimu privalo pateikti savo produkcijos pavyzdžius ar katalogus, techninę dokumentaciją ir kitokią teismo ekspertizėms reikalingą informaciją. Teismo ekspertizės rezultatus ekspertas įformina surašydamas ir pateikdamas teismui ekspertizės aktą. Jeigu atlikdamas ekspertizę ekspertas nustato turinčių reikšmės bylai aplinkybių, dėl kurių jam klausimų pateikta nebuvo, jis turi teisę duoti savo išvadą ir dėl šių aplinkybių.

Kas neleistina?

1. Teismo ekspertas neturi teisės savarankiškai rinkti ar imti medžiagą, reikalingą ekspertizei, bet nepateiktą jam įstatymų nustatyta tvarka (jeigu teismo nutartyje nenumatyta kitaip).

2. Teismo ekspertas, sutartiniais pagrindais konsultavęs proceso šalis, negali toje pačioje byloje atlikti teismo ekspertizės.

3. Teismo ekspertas atlieka jam pavestą užduotį remdamasis tik savo srities specialiomis žiniomis. Teismo eksperto išvados negali peržengti jo srities specialių žinių ribų.

4. Teismo ekspertas neturi teisės atlikti:

4.1. jo ar projektavimo subrangovų parengto statinio projekto ar jo dalių ekspertizės;

4.2. statinio, pastatyto ar statomo pagal jo ar jo subrangovų parengtą projektą, ekspertizės;

4.3. statinio, kurio statybos rangovu (subrangovu) jis yra (buvo), ekspertizės;

4.4. statinio, kurio naudotoju jis yra (buvo), ekspertizės.