Statinio ekspertizės rangovų ir vadovų teisės ir pareigos

Statinio ekspertizės rangovų ir vadovų teisės ir pareigos

Būti statinio (jo dalies) ekspertizės rangovu (subrangovu) turi teisę Lietuvos Respublikoje įsteigtas ar užsienio valstybės juridinis asmuo, kita užsienio organizacija ar jų padalinys, turintys teisę užsiimti šia veikla. Atestavimą ir teisės pripa...

Skaityti plačiau

Statinio ekspertizė, kai prarastas statybos darbų žurnalas ir kiti privalomi statybos užbaigimui dokumentai

Statinio ekspertizė, kai prarastas statybos darbų žurnalas ir kiti privalomi statybos užbaigimui dokumentai

Pagal STR 1.05.01:2017 „Statyba leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.“ 10 priedo 15 pu...

Skaityti plačiau

Statinio ekspertizė dėl savavališkos statybos įteisinimo

Statinio ekspertizė dėl savavališkos statybos įteisinimo

Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme konstatuojama, kad savavališka statyba – tai statinio ar jo dalies statyba neturint galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba jį turint, bet pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Jei statinys...

Skaityti plačiau