Statinio ekspertizės rangovų ir vadovų teisės ir pareigos

Būti statinio (jo dalies) ekspertizės rangovu (subrangovu) turi teisę Lietuvos Respublikoje įsteigtas ar užsienio valstybės juridinis asmuo, kita užsienio organizacija ar jų padalinys, turintys teisę užsiimti šia veikla. Atestavimą ir teisės pripažinimą atlieka valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

Statinio ekspertizės rangovas turi teisę:

1) reikalauti iš statinio ekspertizės užsakovo pateikti dokumentus ir informaciją, reikalingus statinio ekspertizei atlikti;

2) reikalauti iš statinio ekspertizės užsakovo įrašyti į statinio ekspertizės rangos sutartį sąlygas, kuriomis vadovaujantis bus atliekami reikalingi statinio ir statybos sklypo statybiniai tyrimai, kas ir kokiomis sąlygomis suteiks reikalingą įrangą ir darbo jėgą;

3) užsakyti dalines statinio ekspertizes atlikti subrangovams, sudarydamas su jais statinio ekspertizės subrangos sutartis. Statinio ekspertizės rangovas (subrangovas) turi teisę sudaryti sutartį statinio ekspertizei atlikti statinių, nurodytų statinio ekspertizės rangovo kvalifikacijos atestate ar kilmės valstybėje turimos teisės pripažinimo dokumente;

4) statinio ekspertizės rangovas turi ir kitų teisių ir pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir rangos sutartyse.

Ekspertizės rangovas (subrangovas) neturi teisės atlikti:

1) jo ar projektavimo subrangovų parengto statinio projekto ar jo dalių ekspertizės;

2) statinio, pastatyto ar statomo pagal jo ar jo subrangovų parengtą projektą, ekspertizės;

3) statinio, kurio statybos rangovu (subrangovu) jis yra (buvo), ekspertizės;

4) statinio, kurio naudotoju jis yra (buvo), ekspertizės.

Už nurodytų pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą statinio ekspertizės rangovas atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Statybos įstatymo, o statinio ekspertizės aktą pasirašantys asmenys – šio įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

Vadovauti statinio (jo dalies) ekspertizei turi teisę statinio (jo dalies) ekspertizės vadovas, atitinkantis Statybos įstatymo 12 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Ekspertizės vadovu gali būti skiriamas (samdomas) architektas ir (ar) statybos inžinierius. Jie gali užsiimti ta ekspertizės veikla, kuri atitinka atestavimą atliekančios organizacijos išduotame dokumente nurodytą ekspertizės rūšį, statinių grupę ir darbo sritį.

Bendrosios statinio ekspertizės vadovas ar dalinės statinio ekspertizės vadovas neturi teisės atlikti konkretaus statinio ekspertizės, jeigu jis:

1) dalyvavo šio statinio projektavimo darbuose;

2) yra (buvo) šio statinio statybos vadovas ar specialiųjų darbų vadovas ar atlieka (atliko) statybos darbus kaip specialistas;

3) yra (buvo) šio statinio naudotojas ar dirba (dirbo) statinį prižiūrinčioje įmonėje.

Statinio ekspertizės vadovas turi:

1) reikalauti iš statytojo ar statinio naudotojo pateikti dokumentus ir informaciją, reikalingus ekspertizei atlikti;

2) reikalauti paskirti fizinį asmenį, atsakingą už klausimų, priklausančių ekspertizės rangovui, sprendimą ekspertizės metu (įrašant tai į ekspertizės rangos sutartį);

3) reikalauti iš statytojo ar statinio naudotojo įrašyti į ekspertizės rangos sutartį sąlygas, kuriomis vadovaujantis bus atliekami reikalingi statinio ir statybos sklypo statybiniai tyrimai, kas ir kokiomis sąlygomis suteiks reikiamą įrangą ir darbo jėgą, koks statytojo ar statinio naudotojo fizinis asmuo (vardas, pavardė) jam atstovaus;

4) atsisakyti vykdyti juridinių ir fizinių asmenų nurodymus ir reikalavimus, jei jie prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams (tarp jų – reglamentui).