Statinio ekspertizė, kai prarastas statybos darbų žurnalas ir kiti privalomi statybos užbaigimui dokumentai

Pagal STR 1.05.01:2017 „Statyba leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.“ 10 priedo 15 punktą statybos užbaigimo komisijai gali būti pateiktas „statinio (jo dalies) ekspertizės aktas, įrodantis statinio (jo dalies) atitiktį Statybos įstatymo 4 straipsnyje nurodytiems esminiams statinių reikalavimams, – gali būti pateikiami kaip alternatyvos šio priedo 4 (statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai), 5 (statybos proceso dalyvių privalomųjų draudimų patvirtinantys dokumentų kopijos), 6 (užpildytus statybos darbų žurnalus, išskyrus statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktus) ir 8 (panaudotų statybos produktų… eksploatacinių savybių deklaracijos) punktuose nurodytiems dokumentams.

Versija PDF – SE, kai prarasti statybos užbaigimui privalomi dokumentai

Statinio ekspertizės sudėtis, kai ji atliekama statytojo iniciatyva, pagal STR 1.07.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, statybos užbaigimas“ nustatytais atvejais, kai statinio ekspertizės aktas kaip alternatyva kitiems privalomiems dokumentams pateikiamas statybos užbaigimo komisijai ar Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos:

1) patikrinimas, ar reikėjo gauti naują statybą leidžiantį dokumentą, pakeitus projekto sprendinius (jeigu jie buvo pakeisti);

2) patikrinimas, ar pastatytas statinys atitinka statinio naudojimo paskirtį ir tipą;

3) patikrinimas, ar statinys atitinka projekto (paskutinės projekto ar jo dokumentų laidos, numatomos pateikti ar pateiktos kartu su prašymu išduoti statybos užbaigimo aktą ar patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą) sprendinius, lemiančius statinio atitiktį Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytiems esminiams statinių reikalavimams.

Statinio ekspertizės akte pateikiama, kai ji atliekama reglamento 95 punkte numatytu atveju:

1) statinio aprašymas ir bendrieji statinio rodikliai;

2) duomenys apie:

– išduotą (pakeistą) statybą leidžiantį dokumentą (kai privalomas);

– statinio atitiktį naudojimo paskirčiai ir tipui;

– statinio atitiktį projekto (paskutinės projekto ar jo dokumentų laidos, numatomos pateikti ar pateiktos kartu su prašymu išduoti Statybos užbaigimo aktą ar patvirtinti Deklaraciją apie statybos užbaigimą) sprendinius, lemiančius statinio atitiktį Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytiems esminiams statinių reikalavimams.

3) Statinio ekspertizės akte pateikiamos šios išvados:

– pastatytas statinys atitinka statinio projektą, kitų teisės aktų reikalavimus;

– pastatytas statinys neatitinka statinio projekto ir kitų teisės aktų reikalavimų.

Ką padaryti, kad užsakyti statinio ekspertizę STR 1.07.01:2017 nustatytais atvėjais?

Reikia pateikti ekspertizės atestuotai įmonei (ekspertizės rangovui):

1. Užduotį ekspertizei su visais reikalingais duomenimis ir rekvizitais pagal ekspertizės įmonės statybos taisyklėse patvirtintą formą (ekspertizės rangovas pagelbės ją užpildyti).

2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopiją (jei yra). Jei nėra, – žemės sklypo NTR centrinio duomenų banko išrašo kopiją.

3. Statybos leidžiančių dokumentų kopijas.

4. Topografinę nuotrauką su pastato „pririšimu“.

5. Pastato projekto dalis (bendrąją, architektūros, konstrukcijų ir gaisrinės saugos (jei buvo atliekama) dalys).

6. Galiojančios NTK ir registro dokumentų bylos planų ir pastato (jo dalių) kadastro duomenų kopijas.

7. Pradžioje, elektroniniu paštu pateikti kelias būdingas savavališkos statybos nuotraukas.

Kai užduotis ekspertizei suformuota ir pateikta, ekspertizės rangovas pateiks statinio ekspertizės kainą. Kai sutariama dėl kainos, pasirašoma sutartis ir per sutartą laiką atliekama statinio ekspertizė.