Statinio ekspertizė dėl savavališkos statybos įteisinimo

Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme konstatuojama, kad savavališka statyba – tai statinio ar jo dalies statyba neturint galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba jį turint, bet pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Jei statinys statomas ar pastatytas savavališkai, statytojas, norėdamas įteisinti šią statybą (gauti statybą leidžiantį dokumentą), privalo sumokėti Statybos įstatyme nurodyto dydžio įmoką už savavališkos statybos įteisinimą.

Versija PDF – SE dėl savavališkos statybos įteisinimo

Statybos įstatymo 1 priede numatytos įmokos už savavališkos statybos įteisinimą mokėjimo principai.

1. Įmoką už savavališkos statybos įteisinimą (toliau – įmoka) moka statytojai (užsakovai), statinių (jų dalių) savininkai, valdytojai, naudotojai, žemės sklypų (jų dalių) savininkai, valdytojai, naudotojai, įgyvendinantys šiame įstatyme numatytą galimybę gauti statybą leidžiantį dokumentą savavališkos statybos atveju.

2. Įmokos dydis kinta atsižvelgiant į savavališkai atliktų statybos darbų, įskaitant panaudotus statybos produktus, sąnaudų vertę. Įmoka negali būti mažesnė kaip 86 eurai ir negali viršyti 300 000 eurų ir 70 procentų savavališkai atliktų statybos darbų sąnaudų vertės (V). Įmokos dydis apskaičiuojamas pagal formulę Į = V2/144 810 Eur, čia:

Į – įmokos dydis;

V – sąnaudų vertė.

Įmokos grafikas

3.Tais atvejais, kai savavališkos statybos darbai, dėl kurių nebuvo surašytas savavališkos statybos aktas, buvo įteisinti išduodant statybą leidžiantį dokumentą ir šią aplinkybę Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos nustato išdavus statybą leidžiantį dokumentą, mokėtinos įmokos dydis apskaičiuojamas pagal formulę Į = V2/144 810 Eur * a/b, čia:

a – laikotarpis nuo savavališkos statybos darbų pradžios iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo;

b – laikotarpis nuo savavališkos statybos darbų pradžios iki statybos užbaigimo, o jeigu statybos užbaigimo procedūros nebuvo atliktos, – iki fakto, kad nebuvo sumokėta įmoka, nustatymo momento.

Šiame punkte nurodyti laikotarpiai a ir b skaičiuojami naudojant tuos pačius laiko matavimo vienetus (pvz., dienas, mėnesius ir kt.). Apskaičiuojant įmokos vertę, taikomos šio priedo 2 punkte nustatytos minimalios ir maksimalios įmokų vertės.

4. Sąnaudų vertė nustatoma atliekant statinio ekspertizę pagal statybos darbų įkainius ir statybos produktų kainas savavališkos statybos akto surašymo metu arba, kai savavališkos statybos aktas nėra surašytas, pagal statybos darbų įkainius ir statybos produktų kainas, fakto, kad savavališki statybos darbai buvo įteisinti išduodant statybą leidžiantį dokumentą, nustatymo metu. Kai savavališkos statybos aktas nėra surašytas, sąnaudų vertės apskaičiavimas atliekamas įvertinant Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumento, kuriame konstatuojamas įmokos už savavališkos statybos įteisinimą nesumokėjimo faktas, surašymo metu esančią statinio būklę.

5. Statinio ekspertizė atliekama asmens, kuris siekia įteisinti savavališką statybą, iniciatyva ir lėšomis.

6. Priklausančią mokėti įmoką apskaičiuoja statybą leidžiantį dokumentą išduodanti institucija pagal asmens, kuris siekia įteisinti savavališką statybą, pateiktą statinio ar statinio projekto ekspertizės aktą.

7. Įmoka sumokama prieš išduodant statybą leidžiantį dokumentą.

8. Įmokos mokėjimo tvarką nustato Aplinkos ministerija kartu su Finansų ministerija.

9. Įmoka sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą ir įskaitoma į valstybės iždo sąskaitą, kurioje kaupiamos Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos.

10. Nustačius, kad buvo sumokėta per maža įmoka arba ji iš viso nesumokėta dėl fizinių, juridinių asmenų, statybą leidžiantį dokumentą išdavusios institucijos ar kitų institucijų kaltės, trūkstama arba visa įmokos suma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka išieškoma atitinkamai iš fizinių, juridinių asmenų, statybą leidžiantį dokumentą išdavusios institucijos ar kitų institucijų į valstybės biudžetą.

11. Nustačius, kad buvo sumokėta per didelė įmoka, jos permoka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka grąžinama įmoką sumokėjusiam asmeniui.

12. Asmenims, prašyme išduoti statybą leidžiantį dokumentą nurodžiusiems, kad jie atliko savavališkos statybos darbus, dėl kurių prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikimo metu nėra surašytas savavališkos statybos aktas, šiame priede nustatyta tvarka apskaičiuota įmoka mažinama 50 procentų.

Ką reikia padaryti norint užsakyti statinio ekspertizę sąnaudų vertei nustatyti?

Reikia pateikti ekspertizės atestuotai įmonei (ekspertizės rangovui):

1. Užduotį ekspertizei su visais reikalingais duomenimis ir rekvizitais pagal ekspertizės įmonės statybos taisyklėse patvirtintą formą (ekspertizės rangovas pagelbės ją užpildyti);

2. Savavališkos statybos nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopiją (jei yra). Jei nėra, – žemės sklypo NTR centrinio duomenų banko išrašo kopiją;

3. VTPSI savavališkos statybos akto kopiją (jei yra);

4. Galiojančios NTK ir registro dokumentų bylos planų ir pastato ir jo dalių kadastro duomenų kopijas (jei yra);

5. Turimą projektą ar jo kopiją;

6. Pradžioje, elektroniniu paštu pateikti kelias būdingas savavališkos statybos nuotraukas.

Kai užduotis ekspertizei suformuota ir pateikta, ekspertizės rangovas pateiks statinio savavališkos statybos skaičiuojamosios vertės nustatymo (SSSSV ekspertizės) kainą. Ekspertizės rangovo atstovų apsilankymas objekte, vizualinė apžiūra, foto fiksacijų ir privalomų tyrimų atlikimas, – būtinas. Kai sutariama dėl kainos, pasirašoma sutartis ir per sutartą laiką atliekama SSSSV ekspertizė.

Įmokos atlikimas, kai ekspertizę jau turite

Ekspertizės akte nustatytoji savavališkos statybos vertė V įstatoma į LR Statybos įstatymo 1 priede nurodytą formulę įmokai Į apskaičiuoti Į = V2/144 810 Eur (jei nebuvo surašytas savavališkos statybos aktas, ši suma dar sumažinama 50 %). Įmoka negali būti mažesnė kaip 86 eurai ir negali viršyti 300 000 eurų ar 70% savavališkai atliktų statybos darbų sąnaudų vertės.

Apskaičiuoto dydžio įmoka (Į) už savavališkos statybos įteisinimą turi būti mokama į vieną iš valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų (jas rasite čia: http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita).

Įmokos kodas – 5446. Mokėjimo paskirtyje reikia nurodyti, kad įmoka mokama „už savavališkos statybos įteisinimą, skirta Aplinkos apsaugos rėmimo programai“.

Atlikę įmoką, galite kreiptis į vietos savivaldybės atsakingą skyrių dėl statybai leidžiančio dokumento išdavimo.