Statinio dalinės ekspertizės

Statinio ekspertizė atliekama viešojo administravimo subjektų, pagal kompetenciją atliekančių statybos valstybinę priežiūrą arba statinių naudojimo priežiūrą, iniciatyva, kai:

1) įvyko statinio avarija ar yra nustatyta jos grėsmė, pastebėtos statinio deformacijos;

2) gautas statytojo (užsakovo) ar statinio naudotojo skundas arba yra prielaidų, kad statinys neatitinka esminių statinių reikalavimų, nustatytų Reglamente (ES) Nr. 305/2011.

Statinio bendroji ir dalinė ekspertizė gali būti atliekama statytojo ar statinio naudotojo pageidavimu. Šiuo atveju statytojas ar statinio naudotojas parengia ekspertizės užduotį ir pateikia ekspertizės rangovui visus ekspertizei atlikti reikalingus duomenis ir dokumentus; ekspertizė atliekama reglamento nustatyta tvarka. Ekspertizės rangovas visada padeda Užsakovui parengti ekspertizės užduotį.

Atliekame statinio dalinės ekspertizės, statinio, jo dalies techninės būklės patikrinimą ir įvertinimą nustatant atsiradusias ir prognozuojamas deformacijas, jų priežastis, atsiradusias ir prognozuojamas deformacijų pasekmes, pateikiame išvadas ir rekomendacijas:

– kai įvyko statinio avarija ar nustatyta jos grėsmė, pastebėtos statinio deformacijos;

– kai pažeisti esminiai statinių reikalavimai (vienas, keli ar visi);

– atliekame ekspertizės aktą statybos užbaigimo komisijai, įrodantį statinio (jo dalies) atitiktį Statybos įstatymo 4 straipsnyje nurodytiems esminiams statinių reikalavimams, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu, – gali būti pateikiami kaip alternatyvos šio priedo 4 (statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai), 5 (statybos proceso dalyvių privalomųjų draudimų patvirtinantys dokumentų kopijos), 6 (užpildytus statybos darbų žurnalus, išskyrus statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktus) ir 8 (panaudotų statybos produktų… eksploatacinių savybių deklaracijos) punktuose nurodytiems dokumentams.

– atliekant statybinius tyrimus ir bandymus bei pateikiant išvadas ir rekomendacijas projekto rengimui apie statybinių konstrukcijų laikomąsias galias;

– nustatome savavališkos statybos sąnaudų vertę;

– atliekame tyrimus ir bandymus ir nustatome ar anksčiau jau naudota laikanti statybinė konstrukcija gali būti panaudota pakartotinai naujoje statyboje;

– nustatome prognozuojamų lėšų poreikį statinio atstatymo ir remonto darbams vadovaujantis nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynu (NTK).