Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Kas gali užsakyti statinio (bendrąją ir (ar) dalinę) ekspertizę? Ar statinio statybos rangovas gali užsakyti statinio (bendrąją ir (ar) dalinę) ekspertizę?

Atsakymas: Statinio (bendroji ir (ar) dalinė) ekspertizė atliekama viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą arba statinių naudojimo priežiūrą, iniciatyva; statinio (bendroji ir (ar) dalinė) ekspertizė taip pat gali būti atliekama statytojo ar statinio naudotojo pageidavimu. Statinio statybos rangovo iniciatyva statinio (bendroji ir (ar) dalinė) ekspertizė negali būti atliekama ir statinio statybos rangovas negali tokios ekspertizės užsakyti.


 Klausimas: Kokius dokumentus reikia pateikti užsakant statinio (bendrąją ir (ar) dalinę) ekspertizę statytojo ar statinio naudotojo pageidavimu?

Atsakymas: Norint atlikti statinio (bendrąją ir (ar) dalinę) ekspertizę, reikia pateikti nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopiją, nekilnojamojo turto kadastrinių duomenų bylos kopiją ir kitų papildomų dokumentų priklausomai nuo situacijos (pavyzdžiui, statinio projekto, savavališkos statybos akto, situacijos nuotraukų ir pan.).


Klausimas: Kokia yra statinio (bendrosios ir (ar) dalinės) ekspertizės atlikimo eiga?

Atsakymas: Iš pradžių pateikiate mums žodinę ir dokumentinę informaciją apie objektą. Pagal gautą informaciją padedame sudaryti ekspertizės užduotį. Kai patvirtinate ekspertizės užduotį, paskaičiuojame ekspertizės kainą. Suderinę kainą, sudarome statinio ekspertizės paslaugų sutartį. Gavę avansą, Jums patogiu laiku vykstame į objektą pirminei apžiūrai. Esant poreikiui į objektą vykstame daugiau kartų, atliekame papildomus bandymus, statybinius tyrimus. Užbaigę ekspertizę ir gavę galutinį mokėjimą, perduodame ekspertizės aktą ir atsisveikiname iki kito karto.


Klausimas: Kokia yra teismo statybinės techninės ekspertizės atlikimo eiga?

Atsakymas: Nagrinėjant bylą, kylančius klausimus, reikalaujančius specialių mokslo, medicinos, meno, technikos ar amato žinių, teismas gali skirti ekspertizę ir, atsižvelgdamas į dalyvaujančių byloje asmenų nuomonę, paskirti ekspertą arba pavesti atlikti ekspertizę kompetentingai ekspertizės įstaigai. Prireikus gali būti skiriami keli ekspertai ar ekspertų komisija. Kiekvienas dalyvaujantis byloje asmuo turi teisę pateikti teismui klausimus, kuriais pageidauja gauti eksperto išvadą. Klausimus, kuriais reikalaujama eksperto išvados, galutinai nustato teismas nutartimi. Klausimų, kuriuos pasiūlė dalyvaujantis byloje asmuo, atmetimą teismas privalo motyvuoti.

Taigi bylą nagrinėjant iš esmės, bylos šalis(-ys) kreipiasi į Teismą su prašymu skirti ekspertizę, kadangi atsirado specialių (šiuo atveju statybos) žinių poreikis. Teismas, nusprendęs, kad šis poreikis yra, skiria ekspertizę. Tuomet raštu (elektroniniu paštu) bylos šalis ar šalies atstovas (advokatas) kreipiasi į teismo ekspertą (dėl sutikimo atlikti ekspertizę) su preliminariais klausimais ir teismo nutartimi, kurioje teismas yra nutaręs paskirti teismo ekspertizę. Suderinus teismo ekspertizės klausimus ir teismo ekspertui pateikus sutikimą atlikti ekspertizę bei preliminarią kainą, sutikimas pateikiamas Teismui. Teismas galutinai nustato klausimus ir paskiria ekspertą, priimdamas nutartį. Bylos šalis(-ys) įpareigojama sumokėti ekspertizės kainos dydžio užstatą už ekspertizę į teismo specialiąją sąskaitą. Ekspertizės kaina gali pasikeisti paaiškėjus, kad padidėjo ekspertizės apimtis (pavyzdžiui, atsirado daugiau klausimų, ar pasikeitė esami, dėl kurių padidėjo ekspertizės apimtis). Tokiu atveju, teismo ekspertas informuoja Teismą apie padidėjusią ekspertizės apimtį, Teismas informuoja bylos šalis apie papildomo užstato sumokėjimą į teismo specialiąją sąskaitą. Teismo ekspertas gavęs bylos medžiagą ir informaciją apie užstato sumokėjimą į teismo specialiąją sąskaitą, susipažįsta su byla. Su ginčo objekto savininku ar naudotoju suderinęs laiką dėl ginčo objekto apžiūros, apie tai informuoja bylos šalis. Jeigu reikia, atliekamos papildomos apžiūros ir tyrimai. Parašęs ekspertizę, teismo ekspertas ją perduoda Teismui. Teismo ekspertas šalims neperduoda ekspertizės akto susipažinimui. Bylos šalys ekspertizės aktą gauna iš Teismo. Teismo ekspertas gali būti kviečiamas į teismo posėdį, bylos šaliai(-ims) sumokėjus nustatyto dydžio užstatą už eksperto dalyvavimą teismo posėdyje.